Baza Danych o Odpadach


W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO” (Baza Danych o Odpadach).


Formularz rejestrowy należało złożyć w formie pisemnej do 24 lipca 2018 r. Do wypełnionego formularza należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru. Wzory oświadczeń są na ogół udostępniane na stronach internetowych urzędów marszałkowskich.
Marszałek województwa, po otrzymaniu formularza rejestrowego dokonuje wpisu do rejestru nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Dokonując wpisu do rejestru, Marszałek nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i pisemnie zawiadamia podmiot o tym fakcie.
Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w rejestrze BDO. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji tego konta, jak również o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu.


Przedsiębiorcy:
 • wprowadzający SEiE i autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe;
podlegają opłacie rejestrowej, która uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
 • dla mikroprzedsiębiorców 100,00 zł;
 • dla pozostałych 300,00 zł;
oraz zobowiązani są do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością:
 • faktury;
 • paragony fiskalne;
 • papier firmowy
 • umowy handlowe;
 • stopki służbowych wiadomości email;
 • wizytówki;
 • pieczątki firmowe.

WAŻNE!

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji o nadaniu nr rej. BDO, należy zalogować się na swoje konto i dokonać zmiany hasła dostępu do konta. Posiadanie aktywnego hasła będzie niezbędne już od stycznia 2020 r. Bez niego nie będzie możliwie zalogowanie się na konto w systemie BDO i dokonywanie np. zmian w zakresie danych w rejestrze, prowadzenia ewidencji odpadów (kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów), a w późniejszym okresie także sprawozdawczości.

Brak dostępu do konta uniemożliwi wywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska i wiązać się może z nałożeniem wysokich kar administracyjnych.

W przypadku zagubienia loginu lub hasła, należy skontaktować się z właściwym sobie Urzędem Marszałkowskim.

OFERTA

We współpracy z Pracownią Anna Cielas & Jaromir Cielas s.c. oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie obsługi systemu BDO.

Oprócz pomocy merytorycznej w zakresie prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości, oferujemy również oprogramowanie umożliwiające:

 • szybką analizę utworzonych w systemie BDO kart przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania w systemie BDO o wytworzonych odpadach.

Oprogramowanie jest cały czas w trakcie rozwoju i może być dostosowane do Państwa potrzeb.

Pracownia AC & JC

Przykładowy raport wygenerowany przez program.
Kliknij, aby powiększyć

Przykładowy raport

Szkolenie w zakresie obsługi systemu BDO

Szkolenie będzie prowadzone w formie webinarium.

Warunkiem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu jest powiązanie konta w systemie BDO z Profilem Zaufanym. Instrukcja jak założyć Profil Zaufany oraz powiązać konto w systemie BDO z Profilem Zaufanym znajduje się tutaj.

Po zebraniu wymaganej liczby uczestników, na adres mailowy podany przy rejestracji zostaną przesłane informacje o terminie i platformie szkoleniowej.


Szkolenie nie jest przeznaczone dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia:

 • kart ewidencji komunalnych odpadów ściekowych;
 • kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Ramowy program szkolenia:

 1. Najważniejsze informacje o systemie BDO:
  • informacje ogólne;
  • omówienie głównych modułów systemu:
   • moduł rejestracji;
   • moduł ewidencji;
 2. Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów;
  • karta ewidencji odpadów;
 3. Omówienie modułu sprawozdawczości w zakresie wytwarzanych odpadów.
 4. Panel dyskusyjny.

Czas trwania szkolenia:

90 min

Koszt szkolenia:

250,00 zł (VAT 0%)

×

KONTAKT - BDO

ul. Ogrodowa 1 | 77-400 Złotów

+48 608 035 907

bdo@ekozlotow.pl