Baza Danych o Odpadach


Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który to rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO” (Baza Danych o Odpadach) istnieje od dnia 24.07.2018 r!


BDO
Sankcje karne, które grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami:
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru / o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru, albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO (np. na fakturze czy paragonie) – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł,
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł.

Nasza Oferta


We współpracy z Pracownią Anna Cielas & Jaromir Cielas s.c. oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie obsługi systemu BDO. Koszt usługi jest odniesiony do jednego Miejsca Prowadzenia Działalności (MPD).

obsługa systemu bdo (ikona)

Wnioski

Sporządzenie wniosku rejestracyjnego, aktualizacyjnego i o wyrejestrowanie.

usługi ochrona środowiska (ikona)

Sprawozdawczość

Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami.

usługi ochrona środowiska (ikona)

Nadzór nad kontem

Opieka merytoryczna, pomoc w obsłudze, sporządzanie wniosków oraz sprawozdawczość.


Poza pomocą merytoryczną przy prowadzeniu ewidencji oraz sprawozdawczości w systemie BDO, oferujemy autorskie oprogramowanie umożliwiające:

 • szybką analizę utworzonych kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO),
 • sporządzenie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Oprogramowanie jest cały czas w trakcie rozwoju i może być dostosowane do Państwa potrzeb.

Pracownia AC & JC

Przykładowy raport wygenerowany przez program.
Kliknij, aby powiększyć

Przykładowy raport

Szkolenie BDO


Szkolenia prowadzone są w formie webinarium.

Warunkiem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu jest powiązanie konta w systemie BDO z Profilem Zaufanym. Instrukcja znajduje się tutaj.

Po zebraniu wymaganej liczby uczestników, na adres mailowy podany przy rejestracji zostaną przesłane informacje o terminie i platformie szkoleniowej.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia:

 • kart ewidencji komunalnych odpadów ściekowych;
 • kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ramowy program szkolenia:

 1. Najważniejsze informacje o systemie BDO:
  • informacje ogólne;
  • omówienie głównych modułów systemu:
   • moduł rejestracji;
   • moduł ewidencji;
 2. Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów;
  • karta ewidencji odpadów;
 3. Omówienie modułu sprawozdawczości w zakresie wytwarzanych odpadów.
 4. Panel dyskusyjny.

Czas trwania szkolenia:

90 min

Koszt szkolenia:

250,00 zł (VAT 0%)Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu?


Dodatkowe informacje


Przedsiębiorcy:
 • wprowadzający SEiE i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe;
podlegają opłacie rejestrowej, która uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
 • dla mikroprzedsiębiorców - 100,00 zł;
 • dla pozostałych - 300,00 zł.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:
 • faktury,
 • paragony fiskalne,
 • papier firmowy,
 • umowy handlowe,
 • stopki służbowych e-maili,
 • wizytówki,
 • pieczątki firmowe,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.
Numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na:
 • dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego,
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

Nowe obowiązki - opakowania jednorazowe


Od 24 maja 2023 r. ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. wprowadzono nowe obowiązki dla:
 • punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom kubki lub pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakujące napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),
 • wprowadzających do obrotu (produkujących lub przywożących z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów).


Jeżeli prowadzisz którąś z wyżej wymienionych działalności, to masz obowiązek dokonania rejestracji w systemie BDO do 24 sierpnia 2023 r.
Ponadto od 24 maja 2023 r. masz obowiązek prowadzenia ewidencji w systemie BDO, a od przyszłego roku dojdą Ci kolejne obowiązki: od 1 stycznia 2024 r. pobierania od swoich klientów specjalnej opłaty oraz złożenia do 15 marca pierwszego sprawozdania w systemie BDO.Przedsiębiorco!
Kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi systemu BDO, pozwoli nam pomóc Ci w sprawnym przeprowadzeniu wszelkich formalności związanych z rejestracją Twojego Przedsiębiorstwa lub aktualizacją posiadanego przez Ciebie wpisu w rejestrze BDO
Obowiązek rejestracji lub aktualizacji wpisu w rejestrze BDO punktów handlowych, gastronomii, urządzeń vendingowych, importerów

Nowe przepisy oznaczają dla wielu punktów gastronomicznych oraz handlowych obowiązek rejestracji wpisu w systemie BDO poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego. Przedsiębiorcy, którzy posiadają już numer rejestrowy BDO powinni złożyć w BDO wniosek aktualizacyjny.
Zarówno wniosek rejestracyjny, jak i aktualizacyjny powinny być złożone do 24 sierpnia 2023 r.!
Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy związane z pobieraniem i odprowadzaniem opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego. Stawka opłaty nie jest jeszcze ustalona, ale nie przekroczy ona 1 zł za jedną sztukę. Nie została jeszcze także ustalona wysokość stawki opłaty, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z wykorzystania opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych. Wprojekcie rozporządzenia została ona ustalona na poziomie 0,20 zł za 1 kubek i 0,25 zł za 1 pojemnik.

Za niewypełnienie obowiązku poboru opłat przewidziano karę administracyjną w wysokości od 500 zł do 20.000 zł.

Pamiętaj!

 • rejestrujesz każde miejsce prowadzenia działalności (punkty gastronomiczne lub handlowe), w którym wydawane są określone opakowania plastikowe, np. pojemniki na żywność albo kubki na napoje,
 • jeżeli rejestrujesz punkt handlowy lub gastronomiczny, nie uiszczasz opłaty rejestrowej.Ewidencja opakowań jednorazowych w gastronomii i handlu

Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty i opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego mają od 24 maja 2023 r. obowiązek prowadzenia ich ewidencji (poza systemem BDO) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania (po raz pierwszy sprawozdanie za rok 2023 będzie składane do 15 marca 2024 r.).
Zaniechanie prowadzenia ewidencji grozi karą administracyjną w wysokości od 500 zł do 20.000 zł w odniesieniu do ewidencji produktów wydanych użytkownikom końcowym oraz od 10.000 zł do 100.000 zł w zakresie ewidencji produktów wprowadzonych do obrotu.Opakowania alternatywne w gastronomii i handlu

Od 1 lipca 2024 r. jednostki gastronomiczne oraz handlowe (nie dotyczy to urządzeń vendingowych) będą miały obowiązek zapewnić dostępność opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, alternatywnych do opakowań będących produktami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, lub dostępność w sprzedaży produktów i opakowań wielokrotnego użytku.Zakaz wprowadzania do obrotu

Od 24 maja 2023 r. obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki i mieszadełka, patyczki do balonów oraz pojemniki na żywność i napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu). Ponadto niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu jakichkolwiek wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.
Za złamanie ww. zakazów grozi kara administracyjna w wysokości od 10.000 zł do nawet 500.000 zł.Oznakowanie produktów

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje, podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory, chusteczki nawilżane oraz wyroby tytoniowe z filtrami) zobowiązani są do umieszczenia na opakowaniach tych produktów lub na samych produktach oznakowania zgodnego z poniższym wzorem:
Produkt Zawiera Plastik
Za brak wymaganego oznakowania grozi kara administracyjna w wysokości od 10.000 zł do 100.000 zł.Wykorzystanie “zapasów”

Produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 24 maja 2023 r., będą mogły być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania ich zapasów.


Produkty wprowadzone do obrotu bez wymaganego oznakowania przed dniem 24 maja 2023 r. mogą być sprzedawane albo przekazywane nieodpłatnie nabywcom na terytorium kraju lub wykorzystane na użytek własny do wyczerpania zapasów

Umieszczenie numeru rejestrowego BDO

Wprowadzający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz autoryzowani przedstawiciele mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentach, np. fakturach, paragonach, sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru BDO.
Za brak nr rejestrowego BDO na wymaganych dokumentach grozi kara administracyjna w wysokości od 5.000 zł do 1.000.000 zł.

recaptcha ×