Baza Danych o Odpadach


Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który to rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO” (Baza Danych o Odpadach) istnieje od dnia 24.07.2018 r!


BDO
Sankcje karne, które grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami:
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru / o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru, albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO (np. na fakturze czy paragonie) – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł,
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł.

Nasza Oferta


We współpracy z Pracownią Anna Cielas & Jaromir Cielas s.c. oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie obsługi systemu BDO. Koszt usługi jest odniesiony do jednego Miejsca Prowadzenia Działalności (MPD).

obsługa systemu bdo (ikona)

Wnioski

Sporządzenie wniosku rejestracyjnego, aktualizacyjnego i o wyrejestrowanie.

usługi ochrona środowiska (ikona)

Sprawozdawczość

Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami.

usługi ochrona środowiska (ikona)

Nadzór nad kontem

Opieka merytoryczna, pomoc w obsłudze, sporządzanie wniosków oraz sprawozdawczość.


Poza pomocą merytoryczną przy prowadzeniu ewidencji oraz sprawozdawczości w systemie BDO, oferujemy autorskie oprogramowanie umożliwiające:

 • szybką analizę utworzonych kart przekazania odpadów (KPO) i kart ewidencji odpadów (KEO),
 • sporządzenie rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Oprogramowanie jest cały czas w trakcie rozwoju i może być dostosowane do Państwa potrzeb.

Pracownia AC & JC

Przykładowy raport wygenerowany przez program.
Kliknij, aby powiększyć

Przykładowy raport

Szkolenie BDO


Szkolenia prowadzone są w formie webinarium.

Warunkiem aktywnego uczestnictwa w szkoleniu jest powiązanie konta w systemie BDO z Profilem Zaufanym. Instrukcja znajduje się tutaj.

Po zebraniu wymaganej liczby uczestników, na adres mailowy podany przy rejestracji zostaną przesłane informacje o terminie i platformie szkoleniowej.

Szkolenie nie jest przeznaczone dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia:

 • kart ewidencji komunalnych odpadów ściekowych;
 • kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ramowy program szkolenia:

 1. Najważniejsze informacje o systemie BDO:
  • informacje ogólne;
  • omówienie głównych modułów systemu:
   • moduł rejestracji;
   • moduł ewidencji;
 2. Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów;
  • karta ewidencji odpadów;
 3. Omówienie modułu sprawozdawczości w zakresie wytwarzanych odpadów.
 4. Panel dyskusyjny.

Czas trwania szkolenia:

90 min

Koszt szkolenia:

250,00 zł (VAT 0%)



Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu?


Dodatkowe informacje


Przedsiębiorcy:
 • wprowadzający SEiE i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe;
podlegają opłacie rejestrowej, która uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:
 • dla mikroprzedsiębiorców - 100,00 zł;
 • dla pozostałych - 300,00 zł.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do umieszczania numeru rejestrowego BDO na dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:
 • faktury,
 • paragony fiskalne,
 • papier firmowy,
 • umowy handlowe,
 • stopki służbowych e-maili,
 • wizytówki,
 • pieczątki firmowe,
 • sprawozdania,
 • karty przekazania odpadów,
 • karty ewidencji odpadów.
Numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na:
 • dokumentach kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • dokumentach przekazywanych do urzędu skarbowego,
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.
recaptcha ×