Krajowa Baza KOBiZE


Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

KOBIZE

Ustawa wprowadziła jednocześnie wobec podmiotów korzystających ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej Bazy raportu zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której ta emisja występuje.

Raport jest zobowiązany złożyć praktycznie każdy podmiot, nawet gdy jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń jest np. samochód osobowy.

Raport do Krajowej Bazy należy składać do końca lutego.


Potrzebujesz wsparcia przy rejestracji i raportowania w Krajowej bazie KOBiZE?

Platforma CEEB


Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku wybudowanego przed 1 lipca 2021 roku, jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB ma wspierać działania w walce ze smogiem.

CEEB

Deklarację składa każdy właściciel lub zarządca budynku zasilanego źródłami ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Dotyczy ona zarówno budynków mieszkalnych (również tych tymczasowo nieużytkowanych), jak i niemieszkalnych (hale produkcyjne, warsztaty, magazyny itp.)

Kary za niedotrzymanie terminu wynoszą od 500 zł do 5000 zł.


Potrzebujesz wsparcia przy składaniu deklaracji do CEEB?

Platforma PRTR


24 lutego 2006 r. w UE weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwane rozporządzeniem E - PRTR, które nadaje prowadzącym instalacje nowy obowiązek raportowania danych na temat wprowadzania (uwolnień) i przemieszczania (transferów) zanieczyszczeń do środowiska.

GIOS Logo
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) to katalog lub rejestr niebezpiecznych uwolnień lub transferów zanieczyszczeń z różnych źródeł z terenu zakładu. Zawiera informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o transporcie odpadów i utylizacji lub składowaniu na wysypiskach.

Raport PRTR należy złożyć do końca marca.

Kara za niedotrzymanie terminu może wynieść nawet 73000 zł.


Potrzebujesz wsparcia przy rejestracji i składaniu raportu PRTR?