Usługi Ochrona Środowiska


Działalność w zakresie ochrony środowiska skupia się głównie na outsourcingu, który wychodzi na przeciw potrzebom określonym indywidualnie z klientem.

Outsourcing obowiązków z zakresu ochrony środowiska staje się coraz wygodniejszą i bezpieczną usługą, powierzaną przez przedsiębiorców wyspecjalizowanym firmom. Przyczyną są najczęściej częste zmiany prawne w zakresie ochrony środowiska i wynikająca z tego potrzeba dostosowania prowadzonej działalności do aktualnych przepisów w celu uniknięcia potencjalnych sankcji.

Ikona EKO-System

Powierzenie nadzoru nad szeroko rozumianą "ochroną środowiska w zakładzie" ma wiele zalet, m. in.

  • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem specjalisty,
  • uniknięcie sankcji administracyjnych związanych z niedopilnowaniem terminów wynikających z prawa ochrony środowiska i innych ustaw,
  • możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności przedsiębiorstwa.

Nasza Oferta


Platforma CEEB


Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku wybudowanego przed 1 lipca 2021 roku, jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB ma wspierać działania w walce ze smogiem.

CEEB

Deklarację składa każdy właściciel lub zarządca budynku zasilanego źródłami ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Dotyczy ona zarówno budynków mieszkalnych (również tych tymczasowo nieużytkowanych), jak i niemieszkalnych (hale produkcyjne, warsztaty, magazyny itp.)

Kary za niedotrzymanie terminu wynoszą od 500 zł do 5000 zł.


Potrzebujesz wsparcia przy składaniu deklaracji do CEEB?

Platforma PRTR


24 lutego 2006 r. w UE weszło w życie rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zwane rozporządzeniem E - PRTR, które nadaje prowadzącym instalacje nowy obowiązek raportowania danych na temat wprowadzania (uwolnień) i przemieszczania (transferów) zanieczyszczeń do środowiska.

GIOS Logo
Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ) to katalog lub rejestr niebezpiecznych uwolnień lub transferów zanieczyszczeń z różnych źródeł z terenu zakładu. Zawiera informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o transporcie odpadów i utylizacji lub składowaniu na wysypiskach.

Raport PRTR należy złożyć do końca marca.

Kara za niedotrzymanie terminu może wynieść nawet 73000 zł.


Potrzebujesz wsparcia przy rejestracji i składaniu raportu PRTR?